#chompollietour #koston2 #nikesb #streetmachine its arrived :)